Vergaderdata - aanvragen

De vergaderdata in 2018 zijn: 

 • 15 februari
 • 3 april
 • 20 juni
 • 6 september
 • 22 november

De aanvragen moeten uiterlijk vier weken voor de vergadering zijn ingediend .

Aanvragen geschiedt uitsluitend digitaal. Om een aanvraag in te dienen, klikt u op de onderstaande link. Allereerst maakt u daarna een account aan door u te registeren op de online omgeving van de Ruigrok Stichting.  Nadat u als gebruiker geregistreerd bent, kunt u op uw account inloggen en een aanvraag indienen. Via uw account wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van uw aanvraag. Als u al een account hebt, dan kunt u direct inloggen en een aanvraag indienen.

Leest u s.v.p. ook onderstaande informatie over de criteria c.q. voorwaarden, alsmede de paragraaf over of de aanvraag gift of garantie betreft en - ten slotte - de lijst met documenten die u nodig heeft om een aanvraag te kunnen doen.

Registreren voor aanvraag c.q. aanvraag indienen


Criteria c.q. voorwaarden

Een aanvraag voor financiële ondersteuning van een project bij de J.C. Ruigrok Stichting dient te voldoen aan een aantal criteria c.q. voorwaarden:

1. De aanvraag betreft een project dat nog niet gestart is. Bijdragen in de exploitatie van een organisatie komen niet voor subsidiëring in aanmerkingen.

2. De aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (stichting, vereniging of kerkeklijke instelling), waarbij een ANBI-status niet verplicht is, doch wel tot aanbeveling strekt.

3. De aanvraag betreft een project binnen één van de werkterreinen van de stichting. De werkterreinen van de J.C. Ruigrok Stichting zijn: godsdienst & geloven, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, sociaal-maatschappelijke projecten (liefdadigheid) of stimulering van wetenschappelijk onderzoek, dan wel ontwikkelingssamenwerking.

4. De aanvraag heeft betrekking op een project dat wordt uitgevoerd binnen het werkgebied van de stichting: Zuid-Kennemerland, de Haarlemmermeer en de noordelijke Bollenstreek. Betreft de aanvraag een ontwikkelingssamenwerkingsproject dan dient de aanvrager (rechtspersoon) binnen het werkgebied gevestigd te zijn. Zie pagina "Doelstelling & werkgebied" voor een plattegrond met een nauwkeurige aanduiding van het werkgebied.


Gift of garantie

1. Gift
De stichting wil haar doel bereiken door het verstrekken van giften aan goed omschreven projecten binnen haar werkgebied. Ook projecten voor ontwikkelingssamenwerking komen in aanmerking mits de organiserende stichting in Nederland binnen de regio Zuid-Kennemerland gevestigd is.

Het is mogelijk dat het bestuur van de Ruigrok Stichting de subsidiënt vraagt om na afloop c.q. voltooiing van een project een activiteitenverslag, alsmede een financiële verantwoording aan de Ruigrok Stichting op te sturen.

De Ruigrok Stichting stelt het sowieso op prijs als subsidiënten na afloop c.q. voltooiing van een project een kort verslag met enkele foto's naar het kantoor van de stichting sturen per mail of post.

2. Garantie
Een andere manier waarop de J.C.Ruigrok Stichting een financiële bijdrage aan een project toekent is een garantie. Een garantie wordt meestal verstrekt indien er nog onvoldoende zekerheid bestaat over de wijze waarop een project uiteindelijk precies zal worden gefinancierd. Daardoor zou er een kans kunnen zijn dat het betreffende project niet doorgaat, dat het op een andere wijze dan aangevraagd zal worden uitgevoerd of dat er zelfs een overschot aan financiële middelen gaat ontstaan omdat het project meer sponsors of sponsorgelden aantrekt dan begroot. Kortom een garantie wordt meestal verleend als er nog onzekerheden zijn rondom de uitvoering en financiering van het project.

Een garantie houdt in dat de J.C. Ruigrok Stichting gedurende een vastgestelde termijn een bepaald bedrag reserveert voor een project en uitbetaalt wanneer:

 • (achteraf) aangetoond wordt dat het project is/wordt uitgevoerd goeddeels conform de oorspronkelijk ingediende (totale) begrotingen
 • financiering door de Ruigrok Stichting tot maximaal het genoemde garantie bedrag nodig is ter dekking van de feitelijke kosten.

Benodigde documenten

Aanvragen kan uitsluitend digitaal. Als u een aanvraag indient is het noodzakelijk de volgende bestanden te uploaden als bijlagen:

 1. een goede omschrijving van het project
 2. een begroting
 3. een dekkingsplan
 4. statuten
 5. uittreksel uit de Kamer van Koophandel
 6. een recente jaarrekening
 7. lijst van aangeschreven fondsen

Vragen

Voor vragen over het indienen van subsidieverzoeken kunt u contact opnemen met: 

secretariaat@jcruigrokstichting.nl